تخت جمشید تهران

طراحی سایت و برنامه نویسی نرم افزار های مدیریتی

نرم افزار موبایل راه و کار

عنوان پروژه: نرم افزار موبایل راه و کار

اپلیکیشن راه و کار که به صورت اختصاصی برای شرکت هور و ماه رابین خاور طراحی شده برای کنترل در مسیر و سر سامان بخشیدن به کارمندان از راه دور است . توسط این اپلیکیشن کارفرما میتواند وظایف محوله به هر کارمند را در اپلیککیشن وارد نماید و همچنین میتواند کارمندان را در مسیر انجام کارها دنبال و پیگیری نماید .کارمندان نیر به خوبی میتوانند وظایف خود را ببیند و الویت بندی کاری خود را به صورت کامل مشاده کنند .